FAQs Complain Problems

समाचार

गोदावरी प्रबल्य वास

यो परियोजनाको उद्धेश्य भनेको SDG का लक्ष्य ६.१ र ६.२ प्राप्तीका लागी स्थानीय तहमा रहेका अभाव र  असमानता बुझ्नु र सेवाग्राहीहरु सँग समन्वय गरी प्राविधिक र आर्थिक योजनाबाट निम्नलिखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नु रहेको छ।

क) SDG ६.१ र ६.२ सम्बन्धित सुधारित डाटा संग्रह अभ्यास र उपकरणहरू प्रयोग गर्ने ज्ञान र कौशल बढाउनु ।

ख) पानी, स्वच्छता, र कठोर अपशिष्ट सेवाहरूमा बजेट योजना र संसाधन परिचालन ज्ञान र कौशलमा सुधार।

ग) एकीकृत योजना गर्ने क्षमतामा सुधार।

घ) सेवाग्राही समन्वयमा ज्ञान र कौशलमा सुधार।

ङ) सक्रिय नगरपालिका पानीको स्थिरता, पहुँच, गुणस्तर, वा कुशलताको मजबुती गर्नका लागि व्यक्तिगत परिणाम A, B र C को प्रदर्शनको अनुप्रयोग।