Budget and Program

आ.ब.२०७४/०७५ का नीति तथा कार्यक्रम

गोदावरी नगरपालिकाको तेश्रो नगरपरिषदबाट मिति २०७३/०९/२८ मा पारित आ.ब.२०७४/०७५ का नीति तथा कार्यक्रम